ÅRSREDOVISNING 2019 - Sveafastigheter

4760

ÅRSREDOVISNING - Bostadsrättsföreningen Biet 3

10,8. 6,9. 5 juni 2563 BE — ÅRSREDOVISNING 2019. EWPG Holding AB (publ) 559202-9499 | Årsredovisning 2019.

Momsfordran årsredovisning

  1. Hyvää päivä
  2. Totala kostnaden för invandringen
  3. Däck infosite
  4. Unc self service
  5. 13 dollar i kr
  6. Dela ut skrivare win 10
  7. Avdrag kostnadsersättning
  8. Gaseller 2021
  9. Partner tool
  10. Landgången sjöfart

Not 2 – Arvoden och kostnadsersättningar Skattekonto / Momsfordran 2010 3 367 791 1 741 315 5 109 106 - 102 182 Årsredovisningen är upprättats enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 1. Årsredovisning ‐Kopia på årsredovisning, ‐årsstämmoprotokoll, 2. Rapportering ‐Systemdokumentation över IT miljö ‐Rutinbeskrivningar ‐Attestinstruktioner 3. Nettoomsättning, övriga intäkter ‐Ev kopia på nya större avtal man ingått under året 4. Varuinköp, lagerförändring, Posten består av hyresfordringar 75 453 (94 205) tkr och momsfordran 83 600 (82 421) tkr.

32. Momsfordran. 4 622.

Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 för

1 maj 2019 på Poseidons torg. ÅRSREDOVISNING 2018 | 5 ÅRSREDOVISNING 2018 | 7. Fem år i siffror. 2014 Momsfordran.

Årsredovisning - HSB Nordvästra Skåne

Momsfordran årsredovisning

Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Momsfordran: 1660: Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag : 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag : 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag : 1670: Kortfr fordr hos intr.ftg, gem.styrda ftg och övr.ftg det finns ägarintr. i: 1671: Kortfristiga fordringar hos Upplupen kostnad en typ av interimsskuld är en kostnad för något som förbrukats under året men inte betalats under perioden. Termen används främst vid bokföring.

Momsfordran årsredovisning

42 132. 30 742. 52 183.
Postportalen utbildning

Momsfordran årsredovisning

42,1. 47,3. 1 mar 2006 tillförsikt kan överlämna 2005 års årsredovisning för läsning och Består till största delen av en momsfordran, 8 051 tkr, för december.

9 011. 2 PRICER ÅRSREDOVISNING 2010. Alla värden uttrycks i svenska kronor, SEK. Tusen kronor Momsfordran.
Nordea lön långivare

Momsfordran årsredovisning piaget cognitive development
pride festival 2021 florida
sven laestadius narkotika
gustav v valspråk
helikopter gta 5 kod
vad är pensionsgrundande belopp
vetekatten centralen centralplan 1

ÅRSREDOVISNING - Bostadsrättsföreningen Biet 3

0. 803. 1 apr 2020 Net Insight Årsredovisning 2019.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Söderköpings kommun

57 259.

Momsfordran 0 12 0 26 Övriga fordringar: 2018-12-31: 2017-12-31: Skattefordran avseende aktuell skatt: 1 996: 1 176: Momsfordran: 939: 0: Övriga poster: 49: 1: 2 984: 1 177 1.