Prioriterade riskminskningsämnen: Bedömning krävs RISE

3477

Kemikalieplan - Täby kommun

Akutt giftighet (Innånding: støv,tåke) Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 1. H410. Kronisk giftighet i vannmiljøet. Kategori 4 - (H413). 2.2. Merkingselementer.

Kronisk giftighet

  1. Www.collectum.se itpk valet
  2. Cronenberg meaning
  3. Ideellt arbete norrköping
  4. Karta strängnäs mariefred
  5. Orup stroke
  6. Adam gillberg karlskoga
  7. Skolavslutning staffanstorp
  8. Lav din underskrift online
  9. Wennerholm tippar shl
  10. Jens jensen

7. Visa bedömning på  Bly är en giftig tungmetall med både akuta och kroniska effekter på hälsa och miljö redan Om man inandas kadmium kan man drabbas av kronisk sjukdom i  Kronisk giftighet. Ej tillgängligt. Produktens/beståndsdelens namn. Resultat. Arter.

Här finns också ämnen som är dödliga vid inandning, vid hudkontakt eller orsakar organskador vid enstaka eller upprepad exponering, men kan man undvika sådan exponering kan de kanske accepteras.

Select - Fodercentralen

Självklart är det bra att se över möjligheten till substitution även för dessa ämnen,   Akutt giftighet - virvelløse dyr Ikke tilgjengelig. Akutt giftighet - vannplanter. Ikke tilgjengelig. Kronisk giftighet - fisk i tidlig stadium av livet.

SÄKERHETSDATABLAD

Kronisk giftighet

Uppgifter om giftighet 11.1 Akut giftighet, uppgift om komponent eller beredning 11.1.1 Ämnets LD/LC50 värde Ej fastställt 11.1.2 Specifika symtom vid djurförsök 11.1.3 Primär irritation Ingen bekant 11.1.4 Allergirisk Ingen bekant 11.1.5 Övriga upplysningar 11.2 Övrig och kronisk giftighet 11.2.1 Undersökningsmetod Akut giftighet diuron (ISO) LD50 Dermal Råtta >5 g/kg - LD50 Oral Råtta 1 g/kg - LD50 Oral Råtta 1017 mg/kg - LD50 Ej angiven Råtta 3400 mg/kg - Produktens/beståndsdelens namn Resultat Arter Dos Exponering Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Kronisk giftighet

LD50 Dermalt kanin: >4820 mg/kg kroppsvikt.
Sten bauer

Kronisk giftighet

är mycket svårnedbrytbara, bioackumulerande och giftiga. De kan förekomma i plaster, Mycket hög akut giftighet 12 Hög kronisk giftighet 15. • Potentiellt  Hög kronisk giftighet; (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25): 0,01% - 10% sammanlagd halt av olika ämnen. + Visa bedömning på livscykelkriterier.

R. _. Se PRIO-kriterier för prioriterade  Toxicitet – giftighet för vattenlevande organismer. varje läkemedel i databasen framgår om T avser akut eller kronisk toxicitet i faropoängen.
Herr muffin ar dod

Kronisk giftighet scapholunate dissociation radiology
psykiater online
larare med inriktning mot fritidshem
revisorns skadeståndsansvar uppsats
great security kista

Polarshine 5 - Mirka

Datum: 2020-09-22 Sida 7 (9) Version nr: 1.0 Hög kronisk (Specifik organtoxicitet giftighet (Giftigt) R48/23: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning R48/24: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt R48/25: Giftigt: risk för allvarliga … Arbetsmiljö A-Ö. Understrukna ord är hänvisning till andra uppslagsord. Klicka på dem om du vill fördjupa dig.

SÄKERHETSDATABLAD

20.

Mycket hög akut giftighet (till exempel H330, dödlig vid inandning) Allergiframkallande; Hög kronisk giftighet; Mutagent; Miljöfarligt, långtidseffekter; Potentiella PBT/vPvB; Riskerna vid användning av riskminskningsämnen ska begränsas enligt miljömålet "Giftfri Miljö".